266 : چه بی‌تابانه می‌خواهمت ،ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری .

  • Nome_-_Name => Aida
  • Cognome_-_Surname => Abedi
  • Nazionalità_-_Nazionality => Iranian
  • Scrivi_un_messaggio_-_Write_a_message_-_max_30_caratteri => چه بی‌تابانه می‌خواهمت ،ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری .