315 : L’Amuri è musuratu, cu lu porta, l’havi purtatu

  • Nome_-_Name => Lucia
  • Cognome_-_Surname => Salone
  • Nazionalità_-_Nazionality => Italia
  • Scrivi_un_messaggio_-_Write_a_message_-_max_30_caratteri => L’Amuri è musuratu, cu lu porta, l’havi purtatu